O R I F L A M Eadatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

COOKIE

Az anioriteam.hu és a szepsegesuzlet.hu weboldal a látogatók számítógépén "cookie"-kat helyezhetnek el az oldal egyes részein. Ezek az adott oldalak látogatottságáról szolgáltatják az információt. Személyes adatokat nem gyűjtenek az egyes látogatókról, és az információ kizárólag együttes formában kisméretű, szövegből és számból álló fájlok formájában jelenik meg. A cookie-k által szolgáltatot információk célja a weboldal fejlesztése, a jobb felhasználói élmény érdekében.

1.ADATKEZELÉS

Az anioriteam.hu és a szepsegesuzlet.hu oldalon történő regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott adatok, regisztrációk adatkezelője:

1.1. Aniori-Team Kft.(adószám:25131631-1-13) – Gyura Anikó (szponzor / Oriflame kódszám:135578)- Továbbiakban "Adatkezelő"

1.2. Az Adatkezelő az Oriflame lehetőség megismertetését, network/direkt marketing hálózat szervezését, az Oriflame lehetőséggel kapcsolatos e-mailek, hírlevelek továbbítását, és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

1.3. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számon: NAIH-134103/2017.; NAIH-144768/2018

2.ADATFELDOLGOZÁS

Az Adatkezelő a regisztrációk feldolgozásához igénybe veszi a SalesAutopilot Kft. szoftver szolgáltatását – "Adatfeldolgozó" (SalesAutpilot Adatkezelések nyilvántartási számai: NAIH-62272/2013, NAIH-62273/2013, NAIH-62274/2013, NAIH-62275/2013, NAIH-62276/2013, NAIH-62277/2013 Tárhely szolgáltató: Amazon Web Services, Inc.) Lásd: Szolgáltatói szerződés

3.ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

A regisztrációs lapon elküldött adatok kizárólag az Oriflame Hungary Kozmetika Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Futó utca 47-53 cégjegyzékszám: 01-09-074359) internetes rendszerébe kerülnek továbbításra az éles regisztráció elvégzésére. Az Oriflame Hungary Kozmetika Korlátolt Felelősségű Társaság üzletszabályzata és adatkezelési tájékoztatója: Üzletszabályzat ; Oriflame Hungary Adatkezelési tájékoztatója A megadott személyes adatok egyéb módon nem kerülnek felhasználásra, harmadik fél részére nem kerülnek átadásra.

4. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

4.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

4.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

4.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, törlése és megsemmisítése.

4.4. A 16. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő sem adhat hozzájárulást. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

5.1. Az adatkezelés célja, adatok továbbítása Oriflame Hungary Kft. felé, az Adatkezelő tevékenységének megismertetése, e-mail marketing (aktuális információk, kedvezményes ajánlatok), hírlevél küldése, kapcsolattartás, amely az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések tekintetében az alábbiakat foglalja magában: — szakmai és üzleti hírlevél küldése, direkt marketing.

6. A KEZELT ADATOK KÖRE

6.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:*NAIH-134103/2017. *NAIH-144768/2018 — hírlevél küldése, direkt marketing — vezetéknév, utónév, születési dátum, lakcím, e-mail cím, mobil telefon szám .

7. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

7.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése adatainak közlésének időpontjától az adatoknak az Adatkezelő általi törléséig tart, azaz a hírlevélről való leirtakozás időpontjáig tart.

7.2. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel.

7.3. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését, illetve ha az Érintett tagsága, melyet korábban a regisztrációval igényelt, automatikusan törlődik.

7.4. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől, illetve tagságának megszűnésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatokat.

Vissza

Adatbiztonság

adatkezelés

Az anioriteam.hu és a szepsegesuzlet.hu oldalon történő regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük.

Az Adatkezelő gondoskodik az oldalon megadott személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Az Adatkezelő internetes honlapján, (melynek tárhely szolgáltatója: 23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft.; Cégjegyzékszám: 01-09-563212S;Székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 24-26.;Website: www.net23.hu) történő adatátvitelkor ún. SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárást alkalmaztat, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

Jogorvoslat

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kapcsolat:
Oriflame kapcsolat

Gyura Anikó Oriflame független direktor - © Minden jog fenntartva | anioriteam.hu | 2014-2018

Kövessen!